Tyršova základní škola

Sobota, 30. září 2023.
Svátek má Jeroným.

Vnitřní řád školy pro žáky
Základní informace - Charakteristika - Další aktivity - Historie - Vnitřní řád

I. Povinnosti a práva žáků

1. Jsme rádi, že jsi žákem naší základní školy
K docházce do naší základní školy ses rozhodl společně se svými rodiči - každý si může svobodně vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání. Zároveň sis svobodně zvolil dodržovat povinnosti a využívat podmínky, které škola nabízí pro tvoji práci.

2. Jsi osobností, která je spravedlivým partnerem ostatním
Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, stejně tak i ty respektuj své spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky i učiteli byl partnerský vztah, založený na vzájemné úctě, důvěře a spolupráci. Chování, které by bylo prokázáno jako projevy šikanování, rasismu nebo xenofobie nelze tolerovat a bude považováno za velmi vážný přestupek.

3. Aktivně se zúčastňuj školní práce
Máš právo na vzdělání, na informace podporující tvůj rozvoj - nebuď jen pasivním polykačem dat a informací, ale aktivně se zapojuj do výuky, samostatně přemýšlej, buď aktivním partnerem ve vyučování i při mimoškolních akcích, které jsou součástí vyučování. Uvidíš, že do školy budeš chodit rád. Nezapomeň však, že toto právo mají i ostatní.

4.Máš právo využívat vybavení školy
to znamená veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání dětí. Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy.

5. Dodržuj základní společenská pravidla
Ve škole i na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno své, svých rodičů ani jméno školy.
Zdrav všechny dospělé osoby, které potkáš v areálu školy.
Používej "kouzelná" slova, která k sobě lidi přibližují - prosím, děkuji,...
Respektuj názor druhého, i tvůj potom bude respektován. Neskákej nikomu do řeči, každý, tedy i ty má právo vyjádřit svůj názor, s ohledem na ostatní. Dodržuj základní společenská a morální pravidla.
Neubližuj - jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat na jiných svoji sílu.
Nenič - každá věc, která ti posloužila, slouží i druhým.
Netrap se - každý problém má řešení - všechny dveře jsou ti otevřené, rozděl se o každou starost. Vyslechne tě kdokoliv z nás.
Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
Važ si sebe i druhých, každý člověk má svůj život a tedy i svou cenu. Choď do školy vhodně upravený a oblečený, v budově nenos pokrývku hlavy.

6. Chraň svoji školu a své věci
Udržuj ve škole i v okolí školy pořádek a čistotu, v budově školy se přezouvej, zacházej šetrně se školními pomůckami a učebnicemi. Poškodíš-li úmyslně školní majetek, jsi povinný to napravit. Nenos do školy peníze a cenné předměty. Na celou dobu školní docházky je ti zapůjčena šatní skříňka. Poplatek činí 50,- Kč a bude použit na průběžné opravy. Svou šatní skříňku nezapomeň ve vlastním zájmu uzamknout. V případě ztráty klíče si u pí. ředitelky můžeš za 30,- Kč koupit nový. Hodinky, a jiné cennosti, pokud je musíš odložit, odkládej jen na místo určené vyučujícím. V případě, že tyto věci neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za jejich ztrátu. Mobilní telefon, discmany, walkmany apod. nosíš jen na vlastní zodpovědnost, v době vyučování je vypni.

7. Po práci máš ty i tví vyučující právo na odpočinek, relaxaci a volný čas
O přestávkách můžeš být ve své třídě nebo na chodbě u své třídy. O velké přestávce můžeš využít, pokud to počasí a provoz školy dovolí školní dvůr.

8. Škola je tvoje povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat
Jsi povinný účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučování přicházíš včas, aby ses stačil připravit. Vstup do vestibulu školy je umožněn žákům již od 7.30 hodin. Školní budova se otvírá v 7.45 h. Na svém místě buď již v 7.55 hodin. Pomůcky potřebné na vyučování si vezmi ze své skříňky před první hodinou. V prostoru šaten se zbytečně nezdržuj. Vyučování začíná v 8.00 hodin. Pokud si přesto v šatní skříňce něco zapomeneš (nikdo není neomylný), požádáš slušně dozor v přízemí. Pokud se účastníš zájmové činnosti, čekej na svého vyučujícího ve vestibulu školy.

10. Ve škole i na školních akcích za tebe zodpovídáme - pomoz nám
V době vyučování, a to i při akcích mimo areál školy, odcházíš jen s písemným souhlasem vyučujícího, kterému předáš omluvenku od rodičů, svévolně nesmíš opustit školní budovu nebo třídu.

11. Máš právo na kvalitní vzdělávání - proto má i vyučování svá pravidla
Po zazvonění a v průběhu hodiny buď na svém místě, měj připravené pomůcky. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na výuku nebo jsi něco zapomněl, omluví se na začátku vyučovací hodiny. Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí toto služba vedení školy.
WC používej v době přestávek.
Kvalitní vzdělávání může být uskutečňováno jen za určitých podmínek – měj čistou třídu, své místo opouštěj uklizené. Třídní kniha zůstává v době vyučování ve třídách, při dělené hodině ji přenáší určená služba. Za připravené křídy a smazanou tabuli zodpovídá před každou hodinou i na jejím konci týdenní služba.

12. Nezapomeň dát o sobě vědět
Pokud víš předem o své nepřítomnosti ve škole, i kdyby se jednalo jen o jednu hodinu, požádají o tvé uvolnění písemně tví zákonní zástupci. Třídní učitel tě uvolňuje nejvýše na jeden den, povolení delší absence je třeba projednat s třídním učitelem a požádat písemně ředitelku školy. Jestliže se neúčastníš vyučování z nepředvídaných důvodů, musí tví rodiče do tří dnů oznámit škole důvod tvé nepřítomnosti a to e-mailem, telefonicky, osobně nebo písemně. Písemnou omluvenku předložíš bez vyzvání svému třídnímu učiteli okamžitě při prvním příchodu do školy, v omluvném listu v žákovské knížce. Mimo omluvný list nemohou být omluvenky akceptovány. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu tvé nepřítomnosti lékařské potvrzení.

13. Dbej na bezpečnost a předcházej úrazům
Chovej se tak, abys neohrozil zdraví a bezpečnost svoji ani spolužáků či jiných osob. Po schodištích a chodbách neběhej. Na schodištích se nezdržuj, do kabinetů, tělocvičny nevstupuj bez doprovodu učitele. Po skončení vyučování a během polední přestávky se nezdržuj v budově školy bez svolení vyučujícího. Bez přítomnosti vyučujícího neotvírej okna. Řiď se řády učeben. Každý úraz hned ohlas nejbližšímu pracovníkovi školy pracovníkovi.

14. STOP návykovým látkám
V areálu školy i mimo něj nesmíš nosit, nabízet ani užívat návykové látky či provozovat činnosti, které by mohly ohrozit či poškodit zdraví tvé i ostatních. Překročení tohoto zákazu bude řešeno jako velmi vážný přestupek.

15. Školní jídelna je tu pro tebe
Máš právo na polední přestávku, kdy se můžeš stravovat ve školní jídelně. Při přechodu do jídelny nespěchej, v jídelně se řiď pokyny dospělých a dodržuj hygienická a společenská pravidla. Jídlo neodnášej z jídelny. Dodržuj provozní řád školní jídelny.

16. Dodržuj školní řád
Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem ke kázeňskému opatření (jeho formu určuje třídní učitel, nebo pedagogická rada s ohledem na klasifikační řád), projednání přestupku s rodiči ve výchovné komisi a dalšími institucemi, ke kterým má škola oznamovací povinnost (policie, odbor sociální péče). Školní řád platí i na všech akcích pořádaných školou.

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka

1. Zákonní zástupci žáka, máte právo se informovat na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v době mimo vyučování po předchozí domluvě. Budeme rádi, když využijete pravidelné třídní schůzky a konzultační hodiny, které pro Vás pořádáme.

2. Máte právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo ředitelky školy.

3. Máte povinnost omluvit nepřítomnost dítěte ve škole podle bodu I/12.

Schváleno pedagogickou radou dne: 15.2.2005

Mgr. Lorem Ipsum
ředitelka školy

nahoru

© 2002–2005 Tyršova základní škola & Cifrik C.

Cifrikův WebArchiv

Stránka již není aktualizována!
Cifrikův web