Tyršova základní škola

Sobota, 30. září 2023.
Svátek má Jeroným.

Charakteristika školy
Základní informace - Charakteristika - Další aktivity - Historie - Vnitřní řád

Tyršova základní škola je plně organizovanou školou, tedy školou s I. i II. stupněm a mateřskou školou.

V základní škole je 255 dětí, o které se stará 17 učitelů a 3 vychovatelky, v mateřské škole se 60 dětmi pracuje 5 učitelek. Každodenní provoz zajišťuje 7 správních zaměstnanců a 7 kuchařek.

Mateřská škola

Mateřská škola je v provozu od 6.30 do 17.00 hodin. Děti jsou rozděleny do tří heterogenních skupin, které mají svou odpovídající náplň činnosti.

I. stupeň základní školy

I. stupeň má 7 tříd. Každá třída pracuje pod vedením zkušené učitelky podle programu Základní škola. Od 4. třídy se všechny děti učí povinně první cizí jazyk. Děti mají možnost již od 1. třídy navštěvovat nepovinné předměty a zájmové kroužky: anglický jazyk, práce na počítačích, aerobik a základy moderního tance, dramatický kroužek, sportovní hry, bojové umění, výtvarný kroužek, hudební kroužek a základy hry na flétnu. Děti z první až třetí třídy mohou být zapsány do školní družiny, která je v provozu od 7.00 do 7.45 a od 11.40 do 17.00.

II. stupeň základní školy

II. stupeň má 4 třídy. Všechny děti postupně navazují na práci v předešlém ročníku a dále rozvíjejí své vědomosti, dovednosti a návyky formou volitelných a nepovinných předmětů (francouzský jazyk, informatika, chemicko-biologická praktika, sportovní hry a pro hlubší přípravu žáků k přijímacím zkouškám cvičení z českého jazyka a matematiky).

Školní klub

Abychom předešli problémům dnešní doby, tj. šikaně, vandalství a nebezpečí drog, byl na škole zřízen školní klub, který je postupně vybavován a slouží k zajištění bezpečného pobytu žáků II. stupně mezi dopoledním a odpoledním vyučováním v prostorách školy, a bude-li zájem ze strany dětí a rodičů, i v dalších odpoledních hodinách.

Výuka a prostředí školy

Pedagogická práce, která je odváděna kvalitně a současně se zaujetím a radostí, dokáže dát mladému člověku velký vklad do budoucnosti.

Na děti však působí nejen samotné vzdělávání, ale i prostředí, ve kterém se odehrává. V rámci vzdělávání posilujeme výuku cizích jazyků a výpočetní techniky. Dále rozvíjíme jazykové kroužky, aby děti nemusely za výukou dojíždět do jiných škol a v rámci volitelných předmětů jsme zavedli výuku druhého cizího jazyka, organizujeme poznávací a výměnné zájezdy do zemí, jejichž jazyk se děti učí. Do školy byl již zaveden internet, který je spolu s výukovými programy k dispozici žákům, učitelům a případně i rodičovské veřejnosti.

V roce 2002 byla provedena rekonstrukce a rozsáhlá modernizace školní jídelny, kterou se současně zvětšila její kapacita a nabídka 2 druhů jídel. O několik měsíců později byl přestavěn dvůr školy, který je žákům přístupný o velkých přestávkách i po vyučování.

Vzájemnému porozumění mezi učiteli a žáky a rovněž mezi rodiči a školou, napomáhá i pravidelný kontakt mezi vedením školy a Sdružením rodičů a přátel dětí a školy. Chceme i nadále organizovat výjezdy dětí do školy v přírodě a podle zájmu rodičů i ozdravné pobyty u moře.

Všechny naše plány a cíle by byly pouhými prázdnými slovy, pokud by se nenašla schůdná cesta k jejich naplnění. Většina z nich může být úspěšně realizována díky velkému úsilí všech zaměstnanců školy, věříme však i v pomoc vás, kteří jste ochotni nabídnout své síly a prostředky, a již nyní Vám za to děkujeme.

nahoru

© 2002–2005 Tyršova základní škola & Cifrik C.

Cifrikův WebArchiv

Stránka již není aktualizována!
Cifrikův web